[vid.01] Định nghĩa thế nào là sướng cả tai và mắt – Nhớ đeo tai nghe