sinh ra làm thân con gái là phải bít sờ vào chỗ đái để rên